Az adatkezelési tájékoztató célja

A Moldvai-Csatári Tünde e.v. (4405 Nyíregyháza, Csemete köz 22, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://toybox.hu/ weboldalon az Adatkezelési tájékoztató menüpont alatt.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégáink megválaszolják kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a vezetéknév és keresztnév személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl, tekintettel arra, hogy a polgári jogi követelések 5 év alatt évülnek el (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.22.§ (1) bekezdés).

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név/Cégnév: Moldvai-Csatári Tünde e.v.
Székhely: 4405 Nyíregyháza, Csemete köz 22
Adószám: 58715624-1-35
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nyilvántartási szám: 57062181

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név/Cégnév: Moldvai-Csatári Tünde e.v.
Székhely: 4405 Nyíregyháza, Csemete köz 22
Levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Csemete köz 22
E-mail: [email protected]
Telefonszám: +36 30 882 4822

Adatkezelési tisztviselő (DPO)

Társaságunk a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Fogalom meghatározások

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve).
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz kötöttség).
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet (adattakarékosság elve).
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell (pontosság elve).
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik (korlátozott tárolhatóság elve).
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg elve).

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A kezelt személyes adatok köre

Weboldalon történő regisztráció során megadandó személyes adatok

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a weboldal működtetése során a többletszolgáltatást nyújthasson és kapcsolatba lépjen/léphessen Önnel.

Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Felhasználónév Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.22.§ (1) bekezdése alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás lehetővé tétele.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezetéknév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén
Megjelenítendő név A felhasználói fiókban és az értékelésekben megjelenítendő név.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a bármikor törölje a böngészőkből.

Az Adatkezelő által használt cookie-k bemutatása és szabályozása a Süti (cookies) kezelési tájékoztató menüpont alatt található a https://toybox.hu/ weboldal alján.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Felhasználónév Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.22.§ (1) bekezdése alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás lehetővé tétele.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezetéknév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Megjelenítendő név A felhasználói fiókban és az értékelésekben megjelenítendő név.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Adószám azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
Rendelt termék(ek) adatai A termék(ek) azonosítása.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

*Amennyiben a Kosár tartalmát nem véglegesíti és nem is üríti, a weboldal 1 alkalommal a Kosár tartalmáról az Ön, regisztráció során, vagy Pénztár oldalon megadott email címére értesítést küld, emlékeztető céljából.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja az e-mailes és telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése, kapcsolatfelvétel.

Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
Felhasználónév Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. A szerződés teljesítéséig, az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő az adatokat a vásárlás időpontját követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.22.§ (1) bekezdése alapján 5 év múlva törli.

Ha az adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

A szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás lehetővé tétele.
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezetéknév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Megjelenítendő név A felhasználói fiókban és az értékelésekben megjelenítendő név.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Adószám azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
Rendelt termék(ek) adatai A termék(ek) azonosítása.
A kapcsolatfelvétel/vásárlás/regisztráció időpontja Technikai információs művelet
IP cím Technikai információs művelet

Számlakiállításhoz kapcsolodó adatok

Az adatkezelés célja (elektronikus) számla kiállítása és küldése (e-mail mellékletként).

Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
E-mail cím Azonosítás, kapcsolattartás lehetővé tétele. Az Adatkezelő a Számviteli törvény alapján 8 évig köteles megőrizni az adatokat. Az adatokat Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli. Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Vezetéknév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Kapcsolattartás cégek esetén.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Adószám azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Rendelt termék(ek) adatai A termék(ek) azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
A számlakiállítás időpontja Technikai információs művelet

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés célja gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, amelyekről Ön bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Személyes adat Az adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adatkezelés jogalapja
E-mail cím Név Kapcsolattartás Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Vezetéknév A regisztrált azonosításához, a hírlevelek esetleges megszemélyesítéséhez
Keresztnév A regisztrált azonosításához, a hírlevelek esetleges megszemélyesítéséhez.
Érdeklődés, téma Piackutatás, a marketing célok, tervek kialakításához
A feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve Mailchimp -The Rocket Science Group, LLC
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, United States
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: [email protected]
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: www.mailchimp.com
Hírlevélküldő rendszer adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

A Mailchimp adatkezelési tájékoztatóját ezen a linken tekintheti meg.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket Moldvai-Csatári Tünde e.v. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Moldvai-Csatári Tünde e.v. fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adatfeldolgozó – Tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás

Az adatfeldolgozó megnevezése: GoDaddy.com, LLC
Az adatfeldolgozó székhelye: 14455 N. Hayden Rd., Suite 219, Scottsdale, Arizona 85260, United States
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 (480) 5058800
Az adatfeldolgozó weboldala: www.godaddy.com
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adatfeldolgozó – Levelező szerver szolgáltató

Az adatfeldolgozó megnevezése: Zoho Corporation Pvt. Ltd.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Online kollaborációs platform szolgáltatás nyújtása
Az adatfeldolgozó székhelye: Estancia IT Park, Plot No. 140 &151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +1 (877) 8344428
Az adatfeldolgozó weboldala: www.zoho.eu
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adatfeldolgozó: Számlázó szoftver szolgáltató

Az adatfeldolgozó megnevezése: Billingo Technologies Zrt.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számlázó szoftver biztosítása
Az adatfeldolgozó székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 500 9491
Az adatfeldolgozó weboldala: www.billingo.hu
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adatfeldolgozó – Ügyfélkezelő rendszer szolgáltató

Az adatfeldolgozó megnevezése: Hubspot Inc.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Ügyfélkezelő rendszer szolgáltatása
Az adatfeldolgozó székhelye: HubSpot Ireland Limited, Ground Floor, Two Dockland Central,Guild Street, Dublin 1
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +353 1 512 4400
Az adatfeldolgozó weboldala: www.hubspot.com
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adatfeldolgozó: Termékek csomagolása, kiszállítása, fuvarozás (fulfillment & dropshipping szolgáltató)

Termékeinket a WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft. szolgáltató juttattja el vásárlóinkhoz a GLS General Logistics Systems Hungary Kft., Magyar Posta Zrt., FoxPost Zrt. és a Packeta Hungary Kft. segítségével.

Az adatfeldolgozó megnevezése: WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Kft.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Csomagközvetítés
Az adatfeldolgozó székhelye: 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2. ép. 13.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 998 8099
Az adatfeldolgozó weboldala: www.webshippy.com
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 886 694
Az adatfeldolgozó weboldala: www.gls-group.eu
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 767 8200
Az adatfeldolgozó weboldala: www.posta.hu
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 999 0369
Az adatfeldolgozó weboldala: www.foxpost.hu
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Packeta Hungary Kft.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Áruszállítás
Az adatfeldolgozó székhelye: 1044 Budapest Ezred utca 2. B2/11 épület
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 400 8806
Az adatfeldolgozó weboldala: www.packeta.hu
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Adatfeldolgozó: Online bankkártyás fizetés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.
Az adafeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Online fizetési felület biztosítása
Az adatfeldolgozó székhelye: 1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Az adatfeldolgozó e-mail címe: [email protected]
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 464 70 99
Az adatfeldolgozó weboldala: www.barion.com
Adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 3. információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2022. szeptember 19-től visszavonásig tart.